Legislatie  achizitii publice :

  1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. HG nr 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice si aplicare a prevederilor rferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare